ردیفعنوان همایششروعپایانآدرس سایت
1 نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشي شهید مطهری 1397/02/10 1397/02/12 meduc19.behdasht.gov.ir