ردیفعنوان همایششروعپایانآدرس سایت
1 نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشي شهید مطهری 1397/02/12 1397/02/14 meduc19.behdasht.gov.ir